ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

រង្វាន់ពិសេស សម្រាប់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ

ជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រូដិនសល Prudential Rewards អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនរកពិន្ទុនិងប្ដូររង្វាន់យ៉ាងច្រើនដូចជា ផលិតផលសេវាកម្ម និងបទពិសោធន៍ជាដើម។ កម្មវិធីនេះនឹងអាចឲ្យអតិថិជនរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម និងបង្ហាញការអបអរចំពោះអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា ទាំងអស់ ។
reward_program_mobile