ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Community 21 School

Community 21 School

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% លើថ្លៃសិក្សា

  

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 92 888 499 

E-mail: info@c21school.edu.kh

ទីតាំង របស់យើង
Community 21 School
  • Prek Anhchanh Branch
  • Krang Thnung Branch
  • Phsar Koki Branch