ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
financial

FOR EVERY LIFE, FOR EVERY FUTURE We are Partners and Protectors

PRUVIP

ទទួលយកការការពារ ជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសពីព្រូដិនសល

ដើម្បីអបអរសាទរឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល មានការផ្ដល់ជូនរង្វាន់ជាច្រើនជូនដល់អតិថិជនដែលបានទទួលការការពារជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ ព្រូដិនសល ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
Parents and child at school

ធានាអនាគតកូនៗរបស់អ្នក ជាមួយផលិតផល PRU អនាគតកូនខ្ញុំ

ចាប់ផ្តើមការវិនិយោគលើអនាគតកូនៗរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីសំរេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ។
ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

ស្វែងយល់អំពី

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចឱ្យជំនួយការសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទំនើប (AI) ជួយអ្នកក្នុងការតាមដានសុខភាព។
ស្វែងយល់បន្ថែម