ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
financial

FOR EVERY LIFE, FOR EVERY FUTURE We are Partners and Protectors

PRUVIP

ព្រូដិនសល ធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុអ្នក ព្រមជាមួយការផ្ដល់ជូនកាដូពិសេស​​

ទទួលយករង្វាន់ជាច្រើនពី ព្រូដិនសល​ ដែលធ្វើការផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនថ្មីដែលបានទទួលការការពារជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ ព្រូដិនសល ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
Parents and child at school

ការបញ្ចុះតម្លៃ៣០% លើបុព្វលាភឆ្នាំទី2 បង់ទុកមុន​

បង្កើនការការពារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសារអ្នកអោយកាន់តែប្រសើរ
ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

ស្វែងយល់អំពី

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចឱ្យជំនួយការសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទំនើប (AI) ជួយអ្នកក្នុងការតាមដានសុខភាព។
ស្វែងយល់បន្ថែម