ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Philippine International School of Phnom Penh

សាលា អន្តរជាតិ ហ្វីលីពីន នៃរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនត្រឹមតែដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់និស្សិត ហ្វីលីពីណូ ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអ្នកស្រុក នៅកម្ពុជាផងដែរ។ វាបញ្ចូល កម្មវិធីសិក្សាខ្មែរ ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំ ហ្វីលីពីន ដើម្បីផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ទាំងអ្នកស្រុក និងពលករចំណាកស្រុក ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក្នុងការអប់រំ។ PISPP ធានា ថា ការ ប្រកួតប្រជែងនៅគ្រប់តំបន់រៀនសូត្រ ត្រូវបានកែប្រែតាមវិធីបែបនេះដែលទាំង curricula របស់ ខ្មែរ និងហ្វីលីពីន ពេញចិត្ត។
Philippine International School of Phnom Penh

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% សម្រាប់កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
បញ្ចុះតម្លៃ 30 % សម្រាប់ថ្នាក់គំណូរ
បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ថ្នាក់ព្យាណូ

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:(+855) 92 514 233

E-mail: info.pispp@gmail.com 

ទីតាំង របស់យើង
Philippine International School of Phnom Penh
  • Phsar Deourm Kor Campus
  • Borey Campus