ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា

The Northline School

ការអប់រំឈានមុខគេ, ការអភិវឌ្ឍគំនិត
The Northline School

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% លើថ្លៃសិក្សា

  

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 92 888 499 

E-mail: info@westlineschool.org 

ទីតាំង របស់យើង
Leaderland English Academy
  • Leaderland English Academy