ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

USA International School

United Standard Academy (USA) International School (USAIS) ត្រូវ បានបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនខ្មែរនៅឆ្នាំ ២០០១ នៅខេត្តបាត់ដំបង។ USAIS បានស្វាគមន៍សិស្សនៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ ទស្សនៈរបស់យើង៖ USAIS មាន គោល បំណងផ្លាស់ប្តូរសិស្សរបស់យើងទៅជាពលរដ្ឋដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្នៃប្រឌិត និងទទួលខុសត្រូវដែលមានអំណាចក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើការងារដ៏លំបាកនិងមានអត្ថន័យនៅលើពិភពលោកជុំវិញពួកគេ។ បេសកកម្មរបស់យើង៖ បេសកកម្មរបស់ USAIS គឺដើម្បីធ្វើការជាដៃគូជាមួយនិស្សិតគ្រួសារ និងសហគមន៍ ដើម្បីដោះចេញនូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់សិស្សដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ដើម្បីសម្រេចគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេមានភាពចម្រុងចម្រើន។
USA International School

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone: (+855) 12 353 427 

E-mail: info@usainternationschool.org

ទីតាំង របស់យើង
USA International School
  • Phsar Doeurm Kor Campus
  • Tomnup Tuek Campus
  • Chbar Ampov Campus