ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
family

We DO Family

ការពារអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់

គ្រួសារ គឺជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់ ដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ ការគាំទ្រ និងសុវត្ថិភាព។

  

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរភាពសម្បូរបែប នៃគ្រប់ស្រទាប់គ្រួសារ និងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការធានាអនាគតរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គ្រួសារអ្នក ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រឹងមាំ និងគួរឱ្យទុកចិត្តមួយ។

  

គោលបំណងរបស់យើង គឺដើម្បីទទួលយក នូវគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់អ្នក និងរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នក ក៏ដូចជាដើម្បីផ្តល់នូវការធានាសុខភាពដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកផងដែរ។ ជាងនេះទៅទៀត ក៏ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យទទួលបាននូវអ្វីដែលច្រើនបំផុតពីជីវិត!

  

យើងរីករាយក្នុងការចូលរួម ធ្វើដំណើរមួយនេះជាមួយអ្នក ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពសម្បូរបែប នៃគ្រប់ស្រទាប់គ្រួសារ និងដើម្បីបង្កើតបាននូវការចូលរួម #MadeForEveryFamily រួមគ្នាជាមួយអ្នក!

 

យើងជួយអ្នកសម្រេចក្ដីសុបិន្តសម្រាប់បុត្រធីតា

ដំណោះស្រាយផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ