ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

New Gateway International School

New Gateway International School (NGIS) បានរកឃើញនៅឆ្នាំ ២០១១ ដោយ លោក Madam Bun Nary ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន និងអន្តរជាតិក្នុងឋានៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជនអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំហើយ និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតមកពីចក្រភពអង់គ្លេស។ NGIS ផ្សព្វផ្សាយ ខ្លួនឯងតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សា ភាសាបី ដូចជា កម្មវិធីទូទៅ ខ្មែរ ដែលមាន ការអនុញ្ញាត ពីក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កម្មវិធីទូទៅ អង់គ្លេស ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី សហរដ្ឋអាមេរិក និង កម្មវិធី ភាសា ចិន ដែលមានការអនុញ្ញាតពីសាធារណរដ្ឋចិន។
New Gateway International School

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% 

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 17 717 879
(+855) 70 821 819
(+855) 88 855 2716 

E-mail: info@ngis.edu.kh

ទីតាំង របស់យើង
New Gateway International School
  • New Gateway International School