ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​

អ្នកខិតខំធ្វើការដើម្បីផ្តល់ការរស់នៅដ៏សម្បូរបែបដល់គ្រួសារ ដូចេ្នះសូមកុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយហេតុការណ៍អកុសលណាមួយ ។ ជជែកជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកយើងជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនាគតគ្រួសារ។

ចំណុចគួរពិចារណា

មិនថាអ្នកផ្តល់អាទិភាពលើអ្វីក៏ដោយ ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុទុកជាមុន គឺជារឿងចាំបាច់ដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង។
arrow
ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នក
ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតអាចជួយអ្នកក្នុងរឿងនេះបាន។ ផលិតផលរបស់យើងនឹងផ្ដល់ការការពារជូនអ្នកក្នុងរយៈពេលថេរ ជាមួយនឹងជម្រើសកញ្ចប់ដែលមានតម្លៃសមរម្យ។
arrow
សំណងលើប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់អ្នក
ការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់កម្ចី គឺជាប្រភេទនៃការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលផ្ដល់សំណងលើប្រាក់កម្ចី ប្រសិនបើអ្នកដែលទទួលបន្ទុកបង់ប្រាក់កម្ចីនោះ ជួបហេតុការណ៍អកុសលណាមួយ។