ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
lady with phone

គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ជាមួយកម្មវិធី Pulse
ទាញយកកម្មវិធី Pulse

សេវាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឌីជីថល

គ្រប់គ្រងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័ស

សម្រាប់សេវាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឌីជីថល ទាំងអស់ដែលមាននៅផ្នែកខាងលើ (លើកលែងតែការបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡើងវិញ) សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម ៖ 

 • ជំហានទី ១  
  ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី PULSE ឬ ចុចទីនេះ  
  ចុចលើ “My Policy” (អ្នកក៏អាចស្វែងរកនៅលើ PRUServices)

 • ជំហានទី ២
  ចុចទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរ និងចុចប៊ូតុង "ផ្លាស់ប្ដូរ"
  ចុចប៊ូតុង "ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានលម្អិត" 
  ជ្រើសរើសពីជម្រើសដែលអ្នកនឹងត្រូវទទួលលេខ OTP
  បញ្ចូលលេខ OTP
 • ជំហានទី ៣
  កែប្រែលើ​បច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានលម្អិត
  ចុច "រក្សាទុក" ជាការស្រេច

** សូមចំណាំថា ការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចធ្វើបានចំពោះតែបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានសុពលភាពតែប៉ុណ្ណោះ៊។ ប្រសិនបើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអស់សុពលភាពជាបណ្ដោះអាសន្ន នោះសូម លោកអ្នកធ្វើការបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកឡើងវិញជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការគ្រប់គ្រង ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណាមួយរបស់អ្នក។

ការបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ខ្ញុំឡើងវិញបានលើកម្មវិធី Pulse?
យើងយល់ពីក្ដីកង្វល់នៅពេលលោកអ្នកបាត់បង់ការការពារសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នក។ ដូច្នេះហើយ យើងបានព្យាយាមផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលបំផុត ដើម្បីលោកអ្នកអាចបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកឡើងវិញពីគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។

សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម ដើម្បីបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកឡើងវិញនៅលើកម្មវិធី Pulse: 

 

 • ជំហានទី ១​ 
  ចុចលើផ្ទាំង PRUServices
  ចុចទៅលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអ្នកចង់ស្នើសុំបន្តសុពលភាពឡើងវិញ  
 • ជំហានទី ២ 
  ចុចទៅលើប៊ូតុង Reinstate 
  បន្ទាប់មក អ្នកនឹងបានឃើញពីចំនួនបុព្វលាភសរុប សំរាប់បន្តសុពលភាពឡើងវិញ 
  សូមបំពេញកម្រងសំណួរ ប្រសិនបើអ្នកមានការប្រែប្រួលលើស្ថានភាពសុខភាពណាមួយ ដោយចុចលើប្រអប់នៃកម្រងសំណួរដែលមាននៅខាងក្រោមចំនួនបុព្វលាភសរុបសម្រាប់ការបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡើងវិញ 
 • ជំហានទី ៣ 
  ចុចលើប្រអប់ "Declaration"  
  ចុចលើ៊ប៊ូតុង "បញ្ជាក់ និង បន្ត" 
 • ជំហានទី ៤ 
  សូមជ្រើសរើស វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់ ដោយជ្រើសរើសយក "Online Payment" និងចុច​លើ "Pay Online" 
 • ជំហានទី ៥​
  ជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តទូទាត់ណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត Banks/Cards, Wallet (Wing Account) 
  សូមវាយបញ្ជូលលេខគណនេយ្យ​ និង ពត៍មានដែលតម្រូវ  
 • ជំហានទី ៦​
  បញ្ចូលលេខសំងាត់  OTP ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានពីសារទូរសព័្ទ
  ចុចលើបូតុង "Pay now" 
  ដំណើរការទទួលបានជោគជ័យ សូមចុច Done សំរាប់បញ្ចប់ដំណើរការ


លោកអ្នកអាចចូលទៅពិនិត្យ​បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកបានប្រែជាមានសុពលភាពឡើងវិញ។