ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

ការពារសុខភាព​

ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃកាន់តែកើនឡើង រីឯការចំណាយទៅលើការព្យាបាលសុខភាពក៏រឹតតែថ្លៃ។ ផលិតផលធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយជួយផ្តល់សំណង ក្នុងការចេញថ្លៃចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យនិងចំណាយទៅលើការព្យាបាលផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ ចូលមើលជម្រើសខាងក្រោមដើម្បីស្វែងរកគម្រោងធានារ៉ាប់រងនិងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងការធានារ៉ាប់រងមួយណាដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

មានចម្ងល់ ឬមតិយោបល់?

សូមបំពេញទម្រង់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកវិញឆាប់ៗនេះ
* តម្រូវឱ្យបំពេញជាចាំបាច់
* តម្រូវឱ្យបំពេញជាចាំបាច់

តើអ្នកគឺជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ព្រូដិនសលកម្ពុជាដែរឬទេ?

តើអ្នកគឺជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ព្រូដិនសលកម្ពុជាដែរឬទេ?

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

ខ្ញុំបានអាន ហើយបានយល់ និងផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា ក្នុងការប្រមូល ប្រើប្រាស់និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ និង សេចក្តីប្រកាសលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ព្រូដិនសល។

មានចម្ងល់ ឬមតិយោបល់?