ភាសាខ្មែរ
សូមជ្រើសរើសភាសា

ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួមជាមួយយើង?

កំពុងស្វែងរកក្រុមការងារដែលស្រលាញ់អ្វីដែលពួកគេធ្វើ ចេះថែរក្សាគ្នា និងជួយគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ? ចូលរួមជាមួយយើងនៅព្រូដិនសលកម្ពុជា។
Team brainstorming at work

តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាជម្រើសកន្លែងការងារទីមួយសម្រាប់អ្នក?

យើងបានក្លាយជាជម្រើសកន្លែងការងារលេខមួយនៅអាស៊ី តាមរយៈគុណតម្លៃនៃការបង្ហាញអាកប្បកិរិយាភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំង ៦ របស់យើង។
យល់ដឹងពីស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសម្រេចជោគជ័យ
យើងអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលនាំមកនូវភាពជោគជ័យ។
ដឹកនាំឲ្យមានការបង្កើតថ្មី និងការផ្លាស់ប្ដូរ
យើងតែងតែស្វែងរកវិធីថ្មីៗ និងប្រសើរជាងមុនដើម្បីផ្តល់គុណតម្លៃ។
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើអតិថិជន
យើងបានដាក់អតិថិជនជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃរាល់ការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ របស់យើង។

បណ្ដុះបណ្តាលសមត្ថភាព
យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលិករបស់យើង ដោយជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ
ផ្តល់ការសហការគ្នា
យើងធ្វើការដោយសហការគ្នា តែងតែជួយ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក
អនុវត្តការងារយ៉ាងល្អប្រសើរ
យើងមិនឈប់ឈរក្នុងការផ្តល់នូវស្តង់ដាខ្ពស់បំផុតនៃភាពរឹងមាំ ធន់ ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្ពស់បំផុត។