ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
payment, premium, pay prudential premium

ទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង យ៉ាងងាយស្រួល

វិធីសាស្ត្រទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

កម្មវិធី PULSE​ (ធនាគារ​ វីង - Wing / អេស៊ីលីដា - ACLEDA)
អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំហានដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅខាងក្រោម

ជំហានទី ១

សូមភ្ជាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី Pulse (ប្រសិនបើអ្នកបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយ សូមបន្តទៅជំហានទី ២) 

 • ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី PULSE
 • ចុចលើ “PRUServices” 
 • ចុចលើពាក្យ "ភ្ជាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង"
 • បញ្ចូលលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង​របស់លោកអ្នក
 • ចុចលើពាក្យ "បន្ត"
 • រួចបញ្ចូលលេខ OTP
 • រួចរាល់


ជំហានទី ២

 • ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី PULSE
 • ចុចលើ “PRUServices” 
 • ចុចលើពាក្យ "ភ្ជាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង" ក្នុងករណីមិនទាន់បានភ្ជាប់រួចរាល់ និងធ្វើតាមជំហានទី ១ ខាងលើ
 • ជ្រើសរើសបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកដែលដល់កាលកំណត់បង់
 • ចុចលើពាក្យ "បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង"
 • ជ្រើសរើសពីជម្រើសដែលអ្នកនឹងត្រូវទទួលលេខ OTP ​រួចបញ្ចូលលេខ OTP
 • ចុចលើពាក្យ​​ "Proceed"
 • ជ្រើសរើសធនាគារសំរាប់ទូទាត់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
 • បញ្ចូលព័ត៌មានគណនីធនាគាររបស់លោកអ្នក
 • រួចចុចបង់​​

កម្មវិធីធនាគារ​ អេស៊ីលីដា (ACLEDA)
អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំហានដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅខាងក្រោម
 • ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី ACLEDA Mobile App
 • ចុចលើប្រអប់ "បង់ប្រាក់"
 • ចុចលើពាក្យ "វិក័យប័ត្រក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង"
 • ជ្រើសរើសយក"ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា"
 • ជ្រើសរើសយកគណនីរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវបង់បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
 • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
 • ចុចលើពាក្យ "យល់ព្រម"
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះលោកអ្នកម្តងទៀតជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់
 • រួចចុចលើពាក្យ "យល់ព្រម"


កម្មវិធីធនាគារ​ វីង (Wing)
អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំហានដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅខាងក្រោម
 • ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី WING BANK App
 • ចុចលើប្រអប់ "ទូទាត់វិក័យប័ត្រ"
 • ចុចលើពាក្យ "ធានារ៉ាប់រង"
 • ជ្រើសរើសយក"ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា"- Prudential Cambodia (Cambodia)
 • ជ្រើសរើសយកគណនីរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវបង់បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
 • ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ចុចលើពាក្យ "ទូទាត់"
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះលោកអ្នកម្តងទៀតជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់
 • រួចចុចលើពាក្យ "យល់ព្រម"


កម្មវិធីធនាគារ​ អេប៊ីអេ (ABA)
អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំហានដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅខាងក្រោម
 • ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី ABA App
 • ចុចលើប្រអប់ "ទូទាត់ប្រាក់"
 • ចុចលើពាក្យ "ធានារ៉ាប់រង"
 • ជ្រើសរើសយក"ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា"
 • ជ្រើសរើសយកគណនីរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវបង់បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
 • ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ចុចលើពាក្យ "បង់ឥឡូវ"
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះលោកអ្នកម្តងទៀតជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់
 • រួចចុចលើពាក្យ "បញ្ជាក់"


កម្មវិធីធនាគារស្ថាបនា (Sathapana)
អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំហានដើម្បីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅខាងក្រោម
 • ដើម្បីអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារស្ថាបនាបាន លោកអ្នកត្រូវមាន៖

​​     - គណនីនៅធនាគារស្ថាបនា

     - កម្មវិធី Sathapana Mobile នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា តាមរយៈ Sathapana Mobile ដោយអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមនេះ៖

 • ជំហានទី ១៖ បើកកម្មវិធី Sathapana Mobile
 • ជំហានទី ២៖ ជ្រើសរើសយក​ "ទូទាត់ប្រាក់"
 • ជំហានទី ៣៖ វាយបញ្ចូល "លេខសម្ងាត់" របស់លោកអ្នក
 • ជំហានទី ៤៖ ជ្រើសរើសយក "ធានារ៉ាប់រង"
 • ជំហានទី ៥៖ ជ្រើសរើសយក "Prudential Cambodia"
 • ជំហានទី ៦៖ វាយបញ្ចូល លេខពាក្យស្នើសុំ ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
 • ជំហានទី ៧៖ វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់
 • ជំហានទី ៨៖ ជ្រើសរើសយក "គណនី" របស់អ្នក
 • ជំហានទី ៩៖ ចុចប៊ូតុង "បន្ទាប់"
 • ជំហានទី ១០៖ សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានឡើងវិញ មុនពេលចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់"
 • ជំហានទី ១១៖ វាយបញ្ចូល "លេខកូដសម្ងាត់" របស់លោកអ្នកម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ 

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈធនាគារផ្សេងៗដូចជា៖

 • ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
 • ធនាការ កម្ពុជាសាធារណៈ 
 • ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ
 • ធនាគារ JTrust Royal

 

សម្រាប់ការបង់បុព្វលាភទាំងអស់ សូមធ្វើការបង់តាមរយៈគណនីធនាគាររបស់ព្រូដិនសលដោយផ្ទាល់ តាមរយៈធនាគារដែលជាដៃគូ។ 

 

ក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឱ្យទីប្រឹក្សាលក់ ទទួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងពីអតិថិជនតាមរយៈគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការបង់បុព្វលាភឡើយ។