ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
Family playing in a park

SafeLife

ផលិតផលដែលមានភាពសាមញ្ញ និងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលិតផល SafeLife
ផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានការការពារខ្ពស់ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃសមរម្យ រួមទាំងមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង៣កញ្ចប់ស្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើស។

ផលិតផលដែលមានភាពសាមញ្ញ និងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។


អំពីផលិតផល

អាយុដែលអាចជាវបាន
(អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង)

១៨ ទៅ ៤៥ឆ្នាំ(គិតត្រឹមថ្ងៃខួបកំណើតចុងក្រោយ)

រយៈពេលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

២០​ ឆ្នាំ

តម្លៃចាប់ផ្តើមពី

  • ចាប់ផ្តើមពីតម្លៃ ៨ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សន្មតថាអ្នកមានអាយុ១៨ឆ្នាំ (ភេទស្រី សុខភាពល្អ និងមិនជក់បារី) ទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ៥០០០ដុល្លារ ដែលមានកាលកំណត់២០ឆ្នាំ 

ចំណាំ: បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែងតែមានតម្លៃទាប នៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេង និងមានសុខភាពល្អ

ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទាបបំផុតដែលអ្នកអាចទិញបាន

៥០០០ ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកអាចទិញបាន

១០០០០ ដុល្លារ

ជម្រើសក្នុងការបង់ប្រាក់

អ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់តាមវិធីណាមួយខាងក្រោម៖

  • សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ Standing Order (តាមបញ្ជរធនាគារ)

  • សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ Direct Debit

  • កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ធនាគារ (ACLEDA Toan Chet, ABA Mobile Payment, Wing Mobile Payment)

  • សាច់ប្រាក់ (សម្រាប់ជម្រើសក្នុងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ)

ចំនួនដងនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

  • ប្រចាំខែ

  • ប្រចាំឆ្នាំ

ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែម

គ្មាន 
ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែមមានតែចំពោះផលិតផលដែលមានការសន្សំរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ ។

ការលើកលែងលើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

គ្មាន
ការលើកលែងលើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតែចំពោះផលិតផល PRUអនាគតកូនខ្ញុំ និង PRUទ្រព្យខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ ។