ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Educational Development Institute

ការអប់រំឈានមុខគេ, ការអភិវឌ្ឍគំនិត
Educational Development Institute

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីពិសេស និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាធារណៈ

  

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 92 888 499 

E-mail: info@edi-cambodia.org

ទីតាំង របស់យើង
Educational Development Institute
  • Educational Development Institute