ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

ផលិតផល ឌីជីថល

ទាំងនេះគឺជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលមានភាពសាមញ្ញ និងមានតម្លៃសមរម្យ ដោយមានតម្លៃចាប់ពី ៤ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយអ្នកអាចទិញ គ្រប់គ្រង និងដាក់ពាក្យទាមទារសំណង តាមរយៈកម្មវិធី Pulse
Digital product

ចំណុច គួរពិចារណា

ផលិតផលទាំងនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញ និងមានតម្លៃសមរម្យដោយចាប់ផ្តើមត្រឹមតែ ៤ ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ
arrow
គ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្នុងដៃអ្នក
ជាមួយផលិតផលឌីជីថលរបស់យើង​ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងការទិញរបស់អ្នកបានដោយងាយស្រួល
arrow
រៀបចំផែនការលើចំណាយ ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលមិនបានព្រាងទុកជាមុន
បន្ថែមពីលើភាពសាមញ្ញ ផលិតផលទាំងនេះ​ ផ្តល់នូវការសម្រាលលើចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមិនបានព្រាងទុកជាមុន

ផលិតផល របស់យើង

ផលិតផលទាំងនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញ និងមានតម្លៃសមរម្យ ដោយចាប់ផ្តើមត្រឹមតែ ៤ ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ