ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Garmin Cambodia

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺ DEVELOCUS INVESTMENT CO., LTD. និងបង្កើតនៅឆ្នាំ ២០១៧។ ផលិតផលរបស់យើងផ្តោតលើ Smart Watches (Garmin) ។ ឥឡូវយើងមាន 4 showrooms នៅ Garmin Showroom Toul Svay Prey, Garmin Showroom Preah Sihanouk Blvd, Garmin Showroom AEON Mall Mean Chey, Garmin Showroom AEON Mall Sen Sok
Garmin Cambodia

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% (2ដងក្នុងមួយនាក់)

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 85 621 282
(+855) 77 625 162

(+855) 78 660 118

(+855) 78 270 737

E-mail: info@develocus.com.kh

ទីតាំង របស់យើង
Garmin Cambodia
  • Toul Svay Prey
  • Preah Sihanouk Blvd
  • AEON Mall Mean Chey
  • AEON Mall Sen Sok