ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

ការដាក់ពាក្យ ទាមទារសំណង

មិនថាអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យទាមទារសំណងតាមរយៈជំនួយពីភ្នាក់ងារ ឬ ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវដំណើរការទាមទារសំណងដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។
ដាក់ស្នើទាមទារសំណង
Mother carrying her child
Claim Video

ការសន្យា លើការផ្ដល់សំណង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ព្រូដិនសលកម្ពុជា បានការពារអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ក្នុងពេលវេលាមួយដែលជីវិតយើងជួបប្រទះនូវហេតុការណ៍អកុសលដែលមិនបានព្រៀងទុក។ យើងខ្ញុំបានផ្ដល់សេវាលើការទូទាត់សំណងយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុត។ យើងខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួល ដោយការស្នើសុំតែព័ត៌មានណាដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដំណើរការនៃការទាមទារសំណងរបស់អតិថិជន។
ស្វែងយល់បន្ថែម

សំណួរចម្លើយ

ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណងរបស់អ្នក
បញ្ជីឯកសារបន្ថែមសម្រាប់ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ប្រភេទនៃការទាមទារសំណង

ឯកសារដែលអ្នកត្រូវការ

ករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

កម្រិតដំបូង

 • លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតផ្ទេរសិទិ្ធរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីស្នើសុំឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ/និង អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងគណនីធនាគាររបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ/និង អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង​ដែលជាភត្តុតាងនៃវត្តមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យជំនាញចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ​ និងកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេស ​​(អ្នកទាមទារសំណងត្រូវត្រូវតែផ្តល់អោយក្រុមហ៊ុននូវភស្តុតាងជាភាសាខ្មែរ​ រឺ​​ អង់គ្លេស) 


កម្រិតធ្ងន់

 • លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតផ្ទេរសិទិ្ធរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីស្នើសុំឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ/និង អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងគណនីធនាគាររបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ/និង អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង​ដែលជាភត្តុតាងនៃវត្តមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យជំនាញចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ​និងកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេស ​​(អ្នកទាមទារសំណងត្រូវត្រូវតែផ្តល់អោយក្រុមហ៊ុននូវភស្តុតាងជាភាសាខ្មែរ​ រឺ​​ អង់គ្លេស)  

 • លិខិតថតចម្លង​នៃការធ្វើមោឃភាពសេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ។

ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍

ពិការភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ

 • លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតផ្ទេរសិទិ្ធរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីស្នើសុំឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តបញ្ជាក់ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតថតចម្លងគណនីធនាគាររបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីសបញ្ជាក់ពីព្រឹត្តការណ៍គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តទាំងអស់របស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង


ពិការភាពដោយសារជំងឺ

 • លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតផ្ទេរសិទិ្ធរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីស្នើសុំឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តបញ្ជាក់ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតថតចម្លងគណនីធនាគាររបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តទាំងអស់របស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

មរណភាព

មរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ

 • លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតថតចម្លងសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

 • លិខិតថតចម្លងសំបុត្រមរណភាព

 • លិខិតថតចម្លងគណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងនៃការធ្វើមោឃភាពសេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ (ប្រសិនបើមាន) 

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍ប៉ូលីសបញ្ជាក់ពីព្រឹត្តការណ៍គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

 • លិខិតថតចម្លងរបាយការណ៍ធ្វើកោសល្យវិច័យ (ប្រសិនបើមាន) 


មរណភាពដោយសារជំងឺ

 • លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតថតចម្លងនៃការធ្វើមោឃភាពសេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ (ប្រសិនបើមាន) 

 • លិខិតថតចម្លងសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

 • លិខិតថតចម្លងសំបុត្រមរណភាព

 • លិខិតថតចម្លងគណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួលផល

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់អ្នកទទួលផល

 • លិខិតផ្ទេរសិទិ្ធរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីស្នើសុំឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត (ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស) ដោយប្រើទម្រង់បែបបទរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត ឬរបាយការណ៍សង្ខេបទាំងអស់របស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ឯកសារបន្ថែម

អ្នកទាមទារសំណងដែលជាអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់​អ្នកទទួលផលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលជាអនីតិជន តម្រូវឲ្យមានឯកសារបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

 • លិខិតថតចម្លងអត្តសញ្ញណប័ណ្ណរបស់អាណាព្យាបាល

 • លិខិតថតចម្លងការតែងតាំងអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ដែលធ្វើឡើងត្រឹមថ្នាក់ឃុំ (ករណីអាណាព្យាបាលមិនមែនជាឪពុកម្តាយបង្កើត)

 • លិខិតថតចម្លងសំបុត្របញ្ជាក់កំណើតរបស់អ្នកទទូលផលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអនីតិជន


សម្រាប់តែការទាមទារសំណងលើករណីពិការភាពទាំងអស់ស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងករណីមរណភាព៖

* ក្រុមការងារផ្នែកទូទាត់សំណងនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើសំណើរទាមទារសំណង ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីទាមទារសំណង លុះត្រាណាតែក្រុមការងារយើងខ្ញុំទទួលបានទម្រង់បែបបទ និងឯកសារជាភស្តុតាងដែលចាំបាច់ទាំងអស់ និងគ្រប់គ្រាន់។

តើខ្ញុំអាចស្វែងរកឯកសារសម្រាប់ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណងនៅឯណា?
ទម្រង់បែបបទដែលអ្នកត្រូវការ

ទម្រង់បែបបទសម្រាប់ទាញយក

លិខិតស្នើរសុំទាមទារសំណង សម្រាប់អ្នកសុំទាមទារសំណង (ទម្រង់បែបបទបំពេញបាន)

លិខិតស្នើសុំទាមទារសំណងគំរូ (សម្រាប់ជាគំរូ)

លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង សម្រាប់ទីប្រឹក្សាលក់ (ទម្រង់បែបបទបំពេញបាន)

លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណងគំរូ (សម្រាប់ជាគំរូ)

លិខិតផ្ទេរសិទិ្ទ​សម្រាប់ករណីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍

លិខិតផ្ទេរសិទិ្ទ​សម្រាប់ករណីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ (សម្រាប់បំពេញដោយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង)

លិខិតផ្ទេរសិទិ្ទ​សម្រាប់ករណីមរណភាព

វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តបញ្ជាក់ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់វេជ្ជសាស្រ្ត

ករណីពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍

តើខ្ញុំត្រូវទាក់ទងនរណាសម្រាប់ដំណើរការទាមទារសំណង?
ក្រុមការងារសម្រាប់ដំណើរការទាមទារសំណង
 • សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ pcla.claims@prudential.com.kh

 • ទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០៩៥ ៩៦៤ ២២២


ពីថ្ងៃច័ន្ទ​ ដល់​ ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:៣០ ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាក)