ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
Promotion

ការបញ្ចុះតម្លៃ៣០% លើបុព្វលាភឆ្នាំទី២បង់ទុកមុន​

ខ និង​ លក្ខខណ្ឌ​
ទាញយក

ខ និង លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត

អ្វីទៅជាការបញ្ចុះតម្លៃលើបុព្វលាភឆ្នាំទី២បង់ទុកជាមុន?​

តើខ្ញុំត្រូវបង់បុព្វលាភប៉ុន្មានចាប់ពីឆ្នាំទី៣ទៅ?

បើតាមឧទាហរណ៍ខាងលើ អ្នកតំរូវឲ្យបង់បុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ $១០០០ ចាប់ពីឆ្នាំទី៣តទៅដូចធម្មតា ដើម្បីបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំបុព្វលាភឆ្នាំទី២ដែលបានបង់រួចត្រលប់មកវិញបានទេ?

អ្នកអាចស្នើសុំបុព្វលាភឆ្នាំទី២បង់ទុកជាមុនដែលបានបញ្ចុះតម្លៃត្រឡប់មកវិញ បើឆ្នាំទី២មិនទាន់មកដល់។ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងលែងមានសិទ្ធិទទួលការបញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយ។ អ្នកតំរូវឲ្យបង់បុព្វលាភឆ្នាំទី២ដែលដល់កំណត់ពេញចំនួនដើម្បីបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

ចុះបើខ្ញុំលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីជាវហើយ?

បើអ្នកលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក្នុងកំឡុងពេល២១ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង បុព្វលាភដំបូង និង បុព្វលាភឆ្នាំទី២បង់ទុកជាមុនដែលត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ នឹងត្រូវសងទៅវិញ បន្ទាប់ពីដកចេញថ្លៃពិនិត្យសុខភាព (បើមាន)

ចុះបើខ្ញុំបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង​(ក្រោយពី២១ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចេញបណ្ណសន្យា) មុនឆ្នាំទីពីរមកដល់?

បើអ្នកបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកមុនឆ្នាំទី២ បុព្វលាភឆ្នាំទី២បង់ទុកជាមុនដែលត្រូវបានបញ្ចុះតំលៃ នឹងត្រូវសងទៅវិញ។ តម្លៃបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (បើមាន) នឹងត្រូវទូទាត់ទៅតាមខ និង​ លក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចុះបើមានការទាមទារសំណងមុនឆ្នាំទី២មកដល់?

បើសិនមានការទាមទារសំណងនៅឆ្នាំទី១ ហើយ មិនទាន់ដល់ឆ្នាំទី២ បុព្វលាភឆ្នាំទី២បង់ទុកជាមុនដែលបានបញ្ចុះតម្លៃនឹងត្រូវសងទៅវិញ។ ការទាមទារសំណងនឹងត្រូវបានវាយតំលៃ និង ទូទាត់ទៅតាមខ និង​ លក្ខខណ្ឌនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ដំណើរការនៃការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដូចការអនុវត្តន៍ធម្មតា។

កំណត់សម្គាល់ផ្សេងទៀត

ខ និង​ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ផលិតផលនឹងនៅបន្តអនុវត្តដូចធម្មតា។

សេចក្តីបញ្ជាក់​

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ឬ ផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនិងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ឬ ផ្លាស់ប្តូរភាគរយនៃការបញ្ចុះត​ម្លៃ ដោយពុំចាំបាច់ជូន​ដំណឹងជាមុន។