ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
Claim Amount

យើងបានផ្តល់សំណង ១៤.៤ លាន ដុល្លា*

ដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអតិថិជនរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយ និងសម្រាលជីវភាពគ្រួសារ *បានអនុម័តផ្តល់សំណងត្រឹមថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
Parents and child at school

ធានាអនាគតកូនៗរបស់អ្នក ជាមួយផលិតផល PRU អនាគតកូនខ្ញុំ

ចាប់ផ្តើមការវិនិយោគលើអនាគតកូនៗរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីសំរេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ។
ស្វែងយល់បន្ថែម
Family group photo

ធានាអនាគតគ្រួសាររបស់អ្នក ជាមួយផលិតផល PRUទ្រពខ្ញុំ

ធានាថាកាតព្វកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបានត្រៀមរួចជាស្រេច ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដោយសារតែហេតុការណ៍អកុសលណាមួយ។
ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

ស្វែងយល់អំពី

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចឱ្យជំនួយការសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទំនើប (AI) ជួយអ្នកក្នុងការតាមដានសុខភាព។
ស្វែងយល់បន្ថែម