ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ត​ (Medical Inflation)

ដំណឹងល្អសម្រាប់អតិថិជន PRUសុខភាពខ្ញុំ​ នៃក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា! កញ្ចប់បណ្ឌសន្យារ៉ាប់រងលោកអ្នកមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដោយសារអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ដសម្រាប់ឆ្នាំ​២០២៣ទេ។ ព័ត៌មានលម្អិត អំពីអតិផរណាវិជ្ជសាស្រ្ដមានដូចខាងក្រោម
Medical Inflation

អ្វីទៅជាអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ត?

អតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ គឺជាការកើនឡើងនៃថ្លៃព្យាបាលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការ និង/ឬតម្លៃទំនិញ និង សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងឱសថ និង សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត។ អតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ត ត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាផ្សេងៗ ដូចជានិន្នាការ និងការអភិវឌ្ឍន៏ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ ការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ និង ការផ្គត់ផ្គង់ និង តម្រូវការ។

អត្រាអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្តជាសកល និងក្នុងតំបន់

ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី 1 ខាងក្រោម ការស្ទង់មតិទៅលើនិន្នាការវេជ្ជសាស្ត្រជាសកលឆ្នាំ 2023 ចេញផ្សាយដោយ Willis Towers Watson (WTW) បានបង្ហាញថាពីការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ត ពី 8.2% ក្នុងឆ្នាំ 2021 ដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុក 8.8% ក្នុងឆ្នាំ 2022។ និន្នាការតម្លៃនៃការថែទាំសុខភាពសរុបជាសកលសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងនៅតែមានកើនឡើងខ្ពស់ដល់ 10% ។ ដូចគ្នានេះដែរ ថ្លៃព្យាបាលសរុបនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលជាតំបន់ដែលកម្ពុជាមានវត្តមាន ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានអត្រាអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្តប្រហែល 10% នៅឆ្នាំ 2023។

នៅក្រោមការស្ទង់មតិនេះដែរ ការកើនឡើងនៃថ្លៃព្យាបាលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ 2023 ដែលជាងបីភាគបួននៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាព (78%) ដែលរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្ពស់ ឬខ្ពស់ជាងនេះខ្លាំងក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំខាងមុខ។

តារាងទី 1. និន្នាការវេជ្ជសាស្ត្រសកល និងតាមតំបន់*៖

 

* ការស្ទង់មតិនេះតាមដានការចំណាយលើផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពីបណ្តាញជាសកលនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន 257 នៅក្នុងចំណោម 55 ប្រទេស។ 

** អតិផរណាទូទៅសុទ្ធ (អត្រាអតិផរណាពី IMF World Economic Outlook, មេសា 2022)

†លេខពិភពលោក និងអាមេរិកឡាទីន មិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសវេណេហ្ស៊ុយអេឡា

ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្ត

អតិផរណាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យសុខាភិបាល និងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ព្រោះវាបង្កើនបញ្ហាប្រឈមទៅលើលទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកប្រើប្រាស់។ វាក៏ប៉ះពាល់ដល់គុណភាព និងលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។

ដូចគ្នានេះដែរ PRUសុខភាពខ្ញុំ ផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល គឺជាផលិតផលផ្តល់ដំណោះស្រាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលផ្តល់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើថ្លៃនីតិវិធី និងការព្យាបាល។ ការកើនឡើងនៃអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្តខ្ពស់មានន័យថាក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល ត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមទៀតដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយលើនីតិវិធី និងការព្យាបាលដដែលនេះ។ ទំហំអត្ថប្រយោជន៍រង និងការចូលរួមចំណែកក្នុងការចំណាយដែលបានកំណត់ក្រោមផលិតផល អាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននៅតែអាចខាតបង់ ប្រសិនបើថ្លៃព្យាបាលបន្តកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុក។ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពក្នុងការផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងថែទាំសុខភាពដល់អតិថិជន គឺមានការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយលើការឡើងថ្លៃវេជ្ជសាស្ត្រ។ ការផ្លាស់ប្តូរបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងគឺអាស្រ័យទៅលើការអនុម័តពីនិយ័តករធានារ៉ាប់រងហើយលោកអ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង 30 ថ្ងៃមុនថ្ងៃផុតកំណត់​បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងថ្មីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីខួបបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។

យ៉ាងណាមិញ ទោះបីជាមានការព្យាករណ៍នៃការកើនឡើងនៃអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើក៏ដោយ បន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញ លើបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល ក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តរ៉ាប់រងលើហានិភ័យនៃការកើនឡើងការចំណាយសុខភាពនេះ ហើយនឹងមិនធ្វើការកែតម្រូវបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដោយសារអតិផរណាវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលោកអ្នក ដែលនឹងត្រូវបន្តសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023។

កំណត់ចំណាំលើការទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖

ការរៀបចំការទូទាត់ដោយសេវាបញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៏អថេរ (Direct Debit)៖

ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នអ្នកកំពុងបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាបញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៏អថេរ (បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលកាត់ចេញពីគណនីធនាគារ) យើងនឹងធ្វើការកាត់យកបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងថ្មីដោយផ្ទាល់ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកសម្រាប់បង់បន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។ សូមជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកទេ។

វិធី ទូទាត់ផ្សេងទៀតក្រៅពី សេវាបញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៏អថេរ៖

សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ Payment_Method | Prudential Cambodia អំពីរបៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រ និងជឿទុកចិត្តមកលើក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តនឹងផ្តល់នូវសេវាដ៏ល្អប្រសើរជូនលោកអ្នក។