ការប្រមូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជម្រើសនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីជាមួយនឹង ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

 • ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេង*

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅធនាគាររបស់លោកអ្នក

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

កំណត់សម្គាល់៖ គណនីរបស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ។ ការផ្ទេរទឹកប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា អាចប្រើរយៈពេលរហូតដល់ 2ថ្ងៃ។

សម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាម Wing, សូមលោកអ្នកអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោម ៖

 • ចំពោះអតិថិជនដែលពុំមានគណនី Wing​ សូមអញ្ជើញទៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីងណាមួយ បន្ទាប់មក
  សូមផ្តល់ព័ត៌មានខាងក្រោមទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីង

             ជំហានទី 1: លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល 8080

             ជំហានទី 2: លេខសម្គាល់ពាក្យស្នើសុំ ឬលេខសម្គាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

             ជំហានទី 3: ចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

 

 • ចំពោះអតិថិជនដែលមានគណនី វីង និងប្រើ Wing App​

               ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់ Wing App
               ជំហានទី 2:​ ជ្រើសរើសយក  “Bills Payment”
               ជំហានទី 3: វាយបញ្ចូលលេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល  8080
               ជំហានទី 4: វាយបញ្ចូលលេខសម្គាល់ពាក្យស្នើសុំ ឬ លេខសម្គាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

               ជំហានទី 5: វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

               ជំហានទី 6: ចុចប៊ូតុង “Pay”

               ជំហានទី 7: ចុចប៊ូតុង “Continue” (សូមពិនិត្យព័ត៌មានឡើងវិញម្តងទៀតមុនពេលចុច “Continue”)

 

 • ចំពោះអតិថិជនដែលមានគណនី វីង តែមិនមាន Wing App​

                ជំហានទី 1:​ វាយលេខ *989# រួចចុចបញ្ជូន

                ជំហានទី 2: ចុចលេខ 5 “Bills Payments” បន្ទាប់មកចុចពាក្យ “SEND”

                ជំហានទី 3: ចុចលេខ 1 “Enter Biller“ បន្ទាប់មកចុចពាក្យ “SEND”

                ជំហានទី 4: វាយបញ្ចូលលេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល 8080 បន្ទាប់មកចុចពាក្យ “SEND”

                ជំហានទី 5: វាយបញ្ចូលលេខសម្គាល់ពាក្យស្នើសុំ ឬ លេខសម្គាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបន្ទាប់មកចុចពាក្យ “SEND”

                ជំហានទី 6: វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ទាប់មកចុចពាក្យ “SEND”

                ជំហានទី 7: វាយបញ្ចូលលេខសម្គាល់អតិថិជន (PIN code) (សូមពិនិត្យព័ត៌មានឡើងវិញម្តងទៀតមុនពេលចុចពាក្យ “SEND”

ចំណំា

​-​ ​លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមាន 8 ខ្ទង់។ ឧទាហរណ៍ ៖ XXXXXXXX

-​ លេខពាក្យស្នើសុំ មាន 9 ខ្ទង់។ ឧទាហរណ៍៖ XXXXXXXXX

-​ ដោយឡែកចំពោះលេខពាក្យស្នើសុំនៃផលិតផល Easylife ដែលចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរ E សូមលោកអ្នកប្ដូរអក្សរ E ទៅជាលេខសូន្យ (0) ។ ឧទាហរណ៍៖ “EXXXXXXXX“ ទៅជា “0XXXXXXXX“

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីជាមួយ ធនាគារ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ធនាគារ

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីប្រតិបត្តិការនេះ

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីជាមួយធនាគារផ្សេង*

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទណែនាំផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

កំណត់សម្គាល់៖ គណនីរបស់លោកអ្នកចំាបាច់ត្រូវមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ។

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងរបស់ ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទព្រមជាមួយនឹងចំនួនសាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ធនាគារ

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទព្រមជាមួយនឹងមូលប្បទានបត្រទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាអតិថិជន ដោយអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

លោកអ្នកត្រូវតម្រូវអោយភ្ជាប់នូវប័ណ្ណសម្គាល់ធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមកជាមួយ។​ 

 

កំណត់សម្គាល់៖

មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាអតិថិជនអាចទទួល ទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង់មិនអាចលើសពី 500 ដុល្លារ សំរាប់មួយប្រតិបត្តិការ ។ លោកអ្នកនឹងតម្រូវឱ្យបំពេញ លើសេចក្ដីប្រកាសសម្រាប់បង់ប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងពីបុគ្គលទី៣ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនមែនជាម្ចាស់កញ្ចាប់ប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ដើម្បីអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាមរយៈ ABA បាន លោកអ្នកត្រូវមាន ៖ 

 • គណនីនៅធនាគារ ABA
 • កម្មវិធី ABA Mobile នៅក្នុងទូរស័ព្ទ របស់លោកអ្នក

 

លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាមរយៈ ABA Mobile ដោយអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី 1: បើកកម្មវិធី ABA Mobile

ជំហានទី ​​2: ជ្រើសរើសយក “ទូទាត់ប្រាក់”

ជំហានទី 3: វាយបញ្ចូល​ “ឈ្មោះ” និង “លេខកូដសម្ងាត់” របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “ធានារ៉ាប់រង”

ជំហានទី 5: ជ្រើសរើសយក “Prudential Cambodia”

ជំហានទី 6: ជ្រើសរើសយក “គណនី” របស់អ្នក

ជំហានទី 7: វាយបញ្ចូល ឬជ្រើសរើសលេខពាក្យស្នើសុំ ឬលេខប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ជំហានទី 8: វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់

ជំហានទី 9: ចុចប៊ូតុង “បង់ឥឡូវ”

ជំហានទី 10: សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានឡើងវិញមុនពេលចុចប៊ូតុង “បញ្ជាក់”

ជំហានទី 11: វាយបញ្ចូល​ “លេខកូដសម្ងាត់” របស់លោកអ្នកម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់

ដើម្បីអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាមរយៈ ACLEDA ToanChet បាន លោកអ្នកត្រូវមាន៖

 • គណនីនៅធនាគារ ACLEDA
 • កម្មវិធី ACLEDA ToanChet នៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬថេប្លិតរបស់លោកអ្នក

 

លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមកក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាមរយៈ ACLEDA ToanChet ដោយអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១៖ បើកកម្មវិធី ACLEDA ToanChet

ជំហានទី២៖ ជ្រើសរើសយក “ទូទាត់វិក្កយបត្រ”

ជំហានទី៣៖ វាយបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់លោកអ្នក

ជំហានទី៤៖ ជ្រើសរើសយក “វិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង”

ជំហានទី៥៖ ជ្រើសរើសយក “ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា”

ជំហានទី៦៖ វាយបញ្ចូល ឬជ្រើសរើសលេខពាក្យស្នើសុំ ឬលេខប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ជំហានទី៧៖ វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់

ជំហានទី៨៖ ចុចប៊ូតុង “យល់ព្រម”

ជំហានទី៩៖ សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានឡើងវិញមុនពេលចុចប៊ូតុង “យល់ព្រម” ម្តងទៀត

* ចំណាំ៖ ធនាគារផ្សេងដែលលោកអ្នកអាចទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរួមមាន៖ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ធនាគារ ANZ Royal និង ធនាគារ ស្ថាបនា

Back to Top