ភាសាខ្មែរ
សូមជ្រើសរើសភាសា

ខ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម

Terms and Conditions

 1. ការប្រកួតគំនូរសិល្បៈ ក្រោមប្រធានបទ ស៊ីក្លូនាពេលអនាគត (“ការប្រកួត”) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និង Local4Local - លូខលហ្វរលូខល (“អ្នករៀបចំកម្មវិធី”) គឺបើកចំហសម្រាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយ និងមានអាយុក្រោម ៣០ ឆ្នាំ (“អ្នកចូលរួមប្រកួត”)។
  The Futuristic Cyclo Art Competition (the “competition”) is organized by Prudential Cambodia and Local4Local (the “Organizers”) is open to all nationalities who reside in Cambodia for at least 6 months aged under 30 years old (the “participants”).

 

 1. ដើម្បីចូលរួមការប្រកួត អ្នកចូលរួមប្រកួតត្រូវដាក់បញ្ជូនសិល្បៈគំនូរដែលជាស្នាដៃដើមរបស់ខ្លួន (ជាទម្រង់ 2D ឬ 3D ) ក្រោមប្រធានបទ “ស៊ីក្លូនាពេលអនាគត” តាមរយៈការស្រមៃអំពីស៊ីក្លូនាពេលអនាគត។
  To enter the competition, participants need to submit an original artwork (2D or 3D) under the topic of “The Futuristic Cyclo” imaging and bringing cyclo into the future.

 

 1. គំនូរដែលដាក់ពាក្យចូលរួមការប្រកួត ត្រូវតែជាស្នាដៃលក្ខណៈដើម ហើយមិនធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយពីមុន។
  The submitted entry must be original and has not won any other award.  


 2. អ្នកចូលរួមប្រកួត ត្រូវបញ្ជូនស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់ខ្លួន តាមរយៈទម្រង់ដែលបានផ្ដល់ជូន និងអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងអស់។ អ្នករៀបចំកម្មវិធី ត្រូវតែទទួលបានការដាក់ពាក្យរបស់អ្នកចូលរួមប្រកួតត្រឹមម៉ោង ១១ៈ៥៩ យប់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ (“កាលបរិច្ឆេទបិទការទទួលពាក្យ”)។ ការដាក់ពាក្យដែលទទួលបាន បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបិទការទទួលពាក្យ នឹងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។ អ្នករៀបចំកម្មវិធី អាចពន្យារកាលបរិច្ឆេទបិទការទទួលពាក្យ ដោយផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តជាដាច់ខាតរបស់ខ្លួន និងជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីកាលបរិច្ឆេទបិទការទទួលពាក្យថ្មី។
  Participants shall send their artwork submission through the form provided and follow all direction therein. The organizers must receive your entry by 11:59PM on 15/Aug/2021 (the “Closing Date”). Entries received after the stated closing date will not be accepted. The organizers may extend the closing date at its absolute discretion informing the public of the new closing date.

 

 1. អ្នកចូលរួមប្រកួត ដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមការប្រកួតនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានដំណើរកម្សាន្តស៊ីក្លូដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល ១ ម៉ោង សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះ ៤០ នាក់ ដំបូងប៉ុណ្ណោះ (ចុះឈ្មោះមុន បានមុន)។
  Participants who submitted the entry will be eligible for a one-hour-free cyclo tour (open for the first 40 registrant only. First come, first served).

 

 1. អ្នករៀបចំកម្មវិធី អាចសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដាក់បង្ហាញស្នាដៃចំនួន ៥០ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីការដាក់ពាក្យ។
  The organizers may at their discretion choose to show case the 50 shortlisted entries.

 

 1. ក្នុងករណីដែលការតាំងពិព័រណ៍ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ នោះអ្នកចូលរួមប្រកួតនឹងតម្រូវឱ្យធ្វើការបោះពុម្ពស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់ខ្លួន ហើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយណាមួយដែលអាចកើតឡើងចំពោះការបោះពុម្ព ឬបញ្ជូនស្នាដៃគំនូរសិល្បៈទៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍នេះឡើយ។ វិមាត្រសម្រាប់ការបោះពុម្ពនៃស្នាដៃគំនូរសិល្បៈ នឹងត្រូវផ្តល់ជូននៅពេលកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់។
  Shall the exhibitions be held in person, the participants will be required to submit a print version of the artwork and the organizers will not be responsible for any possible cost might occurred for the printing or delivering the artwork to where the exhibition take place. The dimension of the print artwork will be provided upon the availability of the exhibition place.

 

 1. គណកម្មាការវាយតម្លៃ នឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធី តាមចំនួន និងគុណសម្បត្តិដូចដែលបានយល់ឃើញថាសមស្របតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ សេចក្តីសម្រេចរបស់គណកម្មាការវាយតម្លៃ នឹងជាសេចក្ដីចុងក្រោយ ហើយគ្មានការតវ៉ាណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។ ស្នាដៃទាំងអស់នឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យ ដោយអនាមិក ហើយនឹងមិនមានការបែងចែកតាមប្រទេសប្រភេទ រឺរចនាប័ទ្ម ណាមួយឡើយ ។ល។
  The judges shall be appointed by the organizers in such number and of such qualification as it sees fit at its sole discretion. The Judges’ decision shall be final and no correspondence will be entered into. All works will be judged anonymously and there will be no segregation by country, genre or style etc.
 2. អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមគណកម្មាការវាយតម្លៃកិត្តិយស។
  The winners will be selected by the group of honored judges.


 3. អ្នកឈ្នះចំនួន ៣ នាក់ នឹងត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
  - មេដាយមាស នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ៧០០ ដុល្លារ
  - មេដាយប្រាក់ នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ៥០០ ដុល្លារ
  - មេដាយសំរិទ្ធ នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ៣០០ ដុល្លារ

  There will be 3 winners as categorized below:

  - Gold medal will receive a $700 cash prize
  - Silver medal will receive a $500 cash prize
  - Bronze medal will receive a $300 cash prize

 4. រង្វាន់មិនអាចផ្លាស់ប្តូរ រឺផ្ទេរ និងមិនអាចប្តូរយករង្វាន់ផ្សេងទៀតបានទេ។
  The prize cannot be exchanged or transferred and cannot be redeemed for other prizes.


 5. ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួត អ្នករៀបចំកម្មវិធីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់អ្នក ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការប្រកួត។
  In submitting the entry, organizers reserve all right to use to your artwork in all advertising and promotion purposes for the competition.

 6. ការដាក់ពាក្យតំណាងក្នុងនាមមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត និងការដាក់ពាក្យសម្រាប់ស្នាដៃរួមគ្នានឹងមិនត្រូវបានទទួលយក និងអនុញ្ញាតឡើយ។
  Entry on behalf of another person and joint submissions will not be accepted and allowed.


 7. ការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក នឹងមិនត្រូវបានប្រគល់ឱ្យអ្នកវិញទេ។
  Your entry will not be returned to you.


 8. តាមរយៈការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួត អ្នកចូលរួមប្រកួតផ្តល់ឱ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីនូវ៖
  ក. ការអនុញ្ញាតឱ្យការដាក់ស្នាដៃគំនូរសិល្បៈរបស់អ្នកលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី និងបោះផ្សាយឡើងវិញតាមទម្រង់អេឡិចត្រូនិក និងច្បាប់ចម្លងបោះពុម្ព សម្រាប់គោលបំណងដែលទាក់ទងនឹងការប្រកួត។ និង

  ខ. សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ ដើម្បីការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជាម្ចាស់នៃការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតរបស់អ្នក។
  By submitting an entry to the Competition, the participants give the organizers:
  a. Permission for your entry to be published on the organizers’ platform and republish your competition entry in electronic format and hard copy for related purpose on the competition; and
  b. the right to use your relevant personal info for the sole purpose of identifying you as the owner of your entry.

 9. អ្នកចូលរួមប្រកួត ផ្ដល់ការធានាដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីថា អ្នកបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ហើយអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងស្នាដៃគំនូរសិល្បៈនោះ ហើយការប្រើប្រាស់របស់យើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ទាំងនេះនឹងមិនរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់បុគ្គលណាមួយ ឬសិទ្ធិស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតឡើយ។
  The participants warrant to the organizers that you created your competition entry, that you own all of the copyright in those entry, and that our use of the entry in accordance with these rules will not infringe any person’s intellectual property rights or other legal rights.


 10. អ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់ពេលវេលា និងពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីកែប្រែ ឬបញ្ឈប់ជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍លើការប្រកួតនេះ ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ដោយសារហេតុផលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរបស់ខ្លួន (រួមទាំង និងមិនកំណត់ ក្នុងករណីគិតទុកជាមុន សង្ស័យ ឬ ការក្លែងបន្លំណាមួយ) ។ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង គឺជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ។
  Organizers reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, this Competition with or without prior notice due to reasons outside its control (including, without limitation, in the case of anticipated, suspected or actual fraud). The decision of organizers in all matters under its control is final and binding.


 11. ការដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងការប្រកួត មានន័យថាអ្នកចូលរួមប្រកួតទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ដែលជាវិធាននៃការប្រកួត។ អ្នកចូលរួមប្រកួតដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំត្រូវតែទទួលបានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់មុនពេលដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួត។ ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកចូលរួមប្រកួតដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ ក្នុងនាមអ្នកចូលរួមប្រកួត។
  Sending in an entry to the Competition means that the participants accept these Terms and Conditions, which are the rules of the Competition. Participants under 18 years old must get consent from their parent(s) or legal guardian(s) before entering. The parent(s) or legal guardian(s) of the participants under 18 years old agree to these terms and conditions on behalf of the participants.


 12. អ្នករៀបចំកម្មវិធី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធលើការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួត ឬបដិសេធមិនប្រគល់រង្វាន់ដល់អ្នកណាដែលបំពានលក្ខខណ្ឌនេះ។
  The organizers reserve the right to refuse entry, or refuse to award the prize to anyone in breach of this terms and conditions.


 13. ការប្រកួតនេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។
  The competition will be governed by Cambodia law.