ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន
លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង *
ឈ្មោះម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង:

នាមខ្លួន *
នាមត្រកូល *
ឯកសារបញ្ជាក់ *
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន*
លេខទូរស័ព្ទដៃខ្សែទី1:
លេខទូរស័ព្ទដៃខ្សែទី1 *
លេខទូរស័ព្ទដៃខ្សែទី2
លេខទំនាក់ទំនងបន្ទាន់
លេខកូដប្រទេស *
ទំនាក់ទំនង
អ៊ីម៉ែល


ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីផលិតផល សេវាកម្ម និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកពីក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម សូមបំពេញសំណុំបែបបទដូចខាងក្រោម។


ឈ្មោះ Facebook/Messenger Account
ឈ្មោះ Line ID/Name
ឈ្មោះ Viber Account Name
ឈ្មោះ WeChat Account Name
ឈ្មោះ WhatsApp ID
ឈ្មោះ Skype ID
ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)


* តម្រូវឲ្យបំពេញ

 

Back to Top