សារជូនដំណឹងសំខាន់

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា​ តែងតែព្យាយាមផ្តល់ជូននូវព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈសារជូនដំណឹងក្នុងឳកាសផ្សេងៗដូចបង្ហាញជូន​ខាងក្រោម៖

កញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 កំពុងត្រូវបានផ្ញើជូនលោកអ្នក

អរគុណចំពោះហត្ថលេខាលើលិខិតទទួលស្គាល់កញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

យើងខ្ញុំមិនអាចទាក់ទងលោកអ្នកបានទេ សូមហៅមកលេខ1800212223រាល់ម៉ោងធ្វើការ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ដល់កំណត់បង់បុព្វលាភនៅ  DD/MM/YY សូមអរគុណ

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីសម្រាប់បណ្ណ 7xxxx1234 សូមអធ្យាស្រ័យបើមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់

យើងខ្ញុំបានទទួលបុព្វលាភនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ​ 7xxxx1234 រួចហើយ។ សូមអរគុណ

ជម្រើសបង់បុព្វលាភលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ត្រូវបានប្តូរតាមសំណើ

វិធីបង់បុព្វលាភលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ត្រូវបានប្តូរតាមសំណើ

អ្នកទទួលផលនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ត្រូវបានប្តូរតាមសំណើ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ត្រូវបានបន្តសុពលភាពតាមសំណើ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxx1234 ត្រូវបានប្តូរតាមសំណើ

សូមលោកអ្នករួសរាន់បន្តសុពលភាពលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ឡើងវិញ

លក្ខខណ្ឌបន្ថែមនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ត្រូវបានលុបចោលតាមសំណើ

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ 7xxxx1234 ត្រូវបានបោះបង់តាមសំណើ ហើយការធានាត្រូវបញ្ចប់

យើងខ្ញុំនឹងបង្វិលបុព្វលាភជូនវិញក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៀត (ថ្ងៃធ្វើការ) អរគុណ

សូមចុច http://bit.ly/XXXXXX :លិខិតជូនព័ត៌មានអំពីខួបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

Back to Top