ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

កំណត់សម្គាល់៖ ឯកសារបន្ថែមផ្សេងៗទៀតអាចនឹងត្រូវការដោយអាស្រ័យតាមលក្ខណៈនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង។

 
 
step3

ជំហាន 1

ជួបជាមួយទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមសាខាធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់លោកអ្នក​ ឬមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា

step1

ជំហាន 2

បំពេញបែបបទបញ្ជូន​ទៅកាន់ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមសាខាធនាគារ អេស៊ីលីដាឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់លោកអ្នក ឬមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ

step2

ជំហាន 3

បញ្ជូនរាល់ឯកសារចាំបាច់ផ្សេងៗដូចជា៖

  • ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទទួលផល
  • វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតច្បាប់ ដើម ឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីការបាត់ វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង
  • លិខិតមរណភាព ឬលិខិតបញ្ជាក់​ ពិការភាពទំាងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍
  • ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់ ជំងឺ ការព្យាបាលផ្សេងៗដែលចេញពីមន្ទីពេទ្យ គ្លីនិក និង/ឬ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ទាញយកទម្រង់ទាមទារសំណង

លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង (សម្រាប់ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ / អ្នកប្រឹក្សាសេវាធានារ៉ាប់រាង​ អាយុជីវិត) ទាញយក
សំណើសុំទាមទារសំណង ទាញយក

 

Back to Top