ដៃគូសហការបញ្ចុះតម្លៃ

សាលារៀន

 • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមត្តេយ្យអន្តរជាតិ៖
 • បញ្ចុះតម្លៃ 25% សម្រាប់វគ្គ​ 3​ខែ​(​លើថ្លៃសិក្សា)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់វគ្គ​ 6ខែ-1ឆ្នាំ (លើថ្លៃសិក្សា)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​​ លើកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស - ចិន
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើកម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរ​​ ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12​
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​ កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមនុស្សពេញវ័យ (ថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆ្នាំ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆមាស
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំខែ

 

 •  បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់លើសពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់​ 1ត្រីមាសទៅ​ 2ត្រីមាស

 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់លើសពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់​ 1ត្រីមាសទៅ​ 2ត្រីមាស

 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់គ្រប់វគ្គ

 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ចាប់ពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ

 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ចាប់ពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ

សុខភាព

 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃទូទាត់សរុបសម្រាប់ការព្យាបាលដែលសម្រាកពេទ្យ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវះកាត់)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃលើការទូទាត់សរុបសម្រាប់ការព្យាបាលមិនសម្រាកពេទ្យពេទ្រ

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

ក្រុមហ៊ុន​ ព្រូដិនសលកម្ពុជា សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការ លុប​ កែប្រែ ឬបន្ថែម ដៃគូរបស់ខ្លួនដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Back to Top