ដៃគូសហការបញ្ចុះតម្លៃ

សាលារៀន

 3

 • បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នា្កក់មត្តេយ្យ (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 35% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោង (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាទូទៅភាសាខ្មែរ (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់) 

 4

 • ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីសិក្សា (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់

 5

 • ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សា(សម្រាប់សិស្សថ្មី) 

 6

ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន 

8

 បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សា

 

 9

បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សានៅសាខាភ្នំពេញ បាត់ដំបង និងសៀមរាប 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃរដ្ធបាល និង 5%​ លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសម្ភាៈសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន

12 

បញ្ចុះតម្លៃ 10%​លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះលើកដំបូងរបស់សិស្សថ្មី​ (ថ្នាក់អង់គ្លេស ខ្មែរ និងមត្តេយ្យ) 

13 

 • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមត្តេយ្យអន្តរជាតិ៖
 • បញ្ចុះតម្លៃ 25% សម្រាប់វគ្គ​ 3​ខែ​(​លើថ្លៃសិក្សា)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់វគ្គ​ 6ខែ-1ឆ្នាំ (លើថ្លៃសិក្សា)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​​ លើកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស - ចិន
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើកម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរ​​ ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12​
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​ កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមនុស្សពេញវ័យ (ថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) 

14 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆមាស និង ប្រចាំឆ្នាំ

(សិស្សដែលធ្លាក់ ឬ ព្យួរការសិក្សា មិនអាចបន្តទទួលការបញ្ចុះតម្លៃទេ)

 15

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆ្នាំ
 •      បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆមាស
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំខែ

 

 •  បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ចាប់ពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់​ 1ត្រីមាសទៅ​ 2ត្រីមាស

 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ចាប់ពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់​ 1ត្រីមាសទៅ​ 2ត្រីមាស

 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់គ្រប់វគ្គ

 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ចាប់ពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ

 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ចាប់ពី 2ត្រីមាសឡើងទៅ

សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតម្លៃ 20%

បញ្ចុះតម្លៃ 20%

បញ្ចុះតម្លៃ 20%

 27

 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការស្នាក់នៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈនៅភោជនីយដ្ឋាន Spring Restaurant 

 

29 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15%លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

30 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15%លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ

41 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើតម្លៃបន្ទប់សម្រាប់កាត Silver
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់សម្រាប់កាត Gold
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើតម្លៃបន្ទប់សម្រាប់កាត Platinum
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើតម្លៃអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាន
 • រីករាយជាមួយការម៉ាស្សាប្រអប់ដៃ ជើង ខ្លួន ម៉ាស្សាប្រេង សម្រាប់មនុស្សម្នាក់តម្លៃត្រឹមតែ $15 ក្នុងមួយម៉ោង
 • រីករាយជាមួយការពិសារប៊ូហ្វេប៊ីប៊ីឃ្យូ តម្លៃ $15​ សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ រួមបញ្ចូលភេសជ្ជៈមួយកែវ
 • រីករាយជាមួយការថតរូបខាងក្រៅ (outdoor photo shooting) តម្លៃត្រឹមតែ $250​ ក្នុងមួយកម្មវិធី 

 42

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់ដោយរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹក នៅភោជនីយដ្ឋាន Lotus
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20%លើការម៉ាស្សា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • ផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនូវ៖
  • ភេសជ្ជៈ និងកន្សែងត្រជាក់ ចំពោះការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់
  • ទឹក ​​​តែ និងកាហ្វេ នៅក្នុងបន្ទប់
  • WIFI និង​ Internet
  • ​​ការហែលទឹក ស្ទីម សូណា និងហាត់ប្រាណ
  • ពន្យាម៉ោងចេញ(check out)រហូតដល់ម៉ោង 4:00 (ប្រសិនបើទំនេរ)

43 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់ដោយរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹកនៅភោជនីយដ្ធាន Palm
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការម៉ាស្សា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • ផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនូវ៖
  • ភេសជ្ជៈ និងកន្សែងត្រជាក់ ចំពោះការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់
  • ទឹក ​​​តែ និងកាហ្វេ នៅក្នុងបន្ទប់
  • WIFI និង​ Internet
  • ​​ការហែលទឹក ស្ទីម សូណា និងហាត់ប្រាណ
  • ពន្យាម៉ោងចេញ(check out) រហូតដល់ម៉ោង 4:00 (ប្រសិនបើទំនេរ) 

 

 44

 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើតម្លៃបន្ទប់គ្រប់ប្រភេទ ដោយរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹក ការហែលទឹក និងហាត់ប្រាណឥតគិតថ្លៃ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការម៉ាស្សា​​នៅ Banyon Spa
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់ F&B outlet

48

 • បញ្ចុះតម្លៃ 35%​លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%​លើ a la carte menu នៅភោជនីយដ្ឋាន Sambor
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%លើការហែលទឹក ការហាត់ប្រាណ ស្ទីម និងសូណា 

 

 23

 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើអាហារកម៉្មង់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការប្រជុំ និងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗ

ហាងទំនិញ កីឡា និងការកំសាន្ត

16 

 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% (លើកលែងម៉ាស៊ីន ក្រដាសថតចំលង Cartridge & Tone

ប៊ិចប្រណិត និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច) 

17 

បញ្ចុះតម្លៃ 10%​​លើការ​ទូទាត់សរុប 

20 

បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើការទូទាត់សរុប 

38 

ទទួលបានល្បឿនបន្ថែមលើគម្រោងដែលមានស្រាប់ពី 512Kbps ទៅ  1Mbps 

51

បញ្ចុះតម្លៃ 20%

52 

បញ្ចុះតម្លៃ 10% ​​លើសៀវភៅ និងរបស់ក្មេងលេង​​​​​ (​លើកលែងម៉ាកមួយចំនួន កាសែត និងទស្សនាវដ្តី) 

បញ្ចុះតម្លៃ 5$-20$

បញ្ចុះតម្លៃ 15%

បញ្ចុះតម្លៃ 10%

បញ្ចុះតម្លៃ 20%

បញ្ចុះតម្លៃ 5%

សុខភាព

32 

បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើ៖

 • Medical Lab and Imaging Services (Blood Tests, urine tests, stool tests, x-ray, ultrasound, CT scan, and mammogram).
 • Room Rates (if hospitalization is needed)

Medications (prescribed drugs) 

 

33 

 • ប្រឹក្សាទូទៅ និងពិនិត្យសុខភាពឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានការអប់រំសុខភាពមាត់ធ្មេញឥតគិតថ្លៃ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើសេវាដូចជា៖
  • ការសម្អាត និងខាត់ធ្មេញ
  • កាំរស្មី X
  • ការប៉ះធ្មេញ
  • ការធ្វើធ្មេញឲ្យស
  • Root Canal treatment
  • Periodontic Dentistry
  • Sedation
  • Snoring & sleep apnea 

34 

 • ឥតគិតថ្លៃលើការប្រឹក្សា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​លើ Scaling
 • បញ្ចុះតម្លៃពី10%​ទៅ15%លើសេវាព្យាបាលផ្សេងៗ

58

 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​លើការធ្វើធ្មេញឲ្យស (Laser)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30%​លើ Scaling
 • បញ្ចុះតម្លៃ 25%​លើការប៉ះធ្មេញ 

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

បញ្ចុះតម្លៃ 10%​ លើការ​ធ្វើដំណើរ (លើកលែងពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជា​ និងការដឹកជញ្ជូន)

បញ្ចុះតម្លៃ 10% ​លើការ​ធ្វើដំណើរ (លើកលែងពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជា​ និងការដឹកជញ្ជូន)

សម្រាប់តារាងដៃគូសហការបញ្ចុះតម្លៃខាងលើ លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកបានដោយ ចុចទីនេះ

ក្រុមហ៊ុន​ ព្រូដិនសលកម្ពុជា សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការ លុប​ កែប្រែ ឬបន្ថែម ដៃគូរបស់ខ្លួនដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Back to Top