គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

Sanjay_2
លោក Sanjay Chakravarty
អគ្គនាយក
CLO_Luc
លោក Luc Cool
នាយកផ្នែកហានិភ័យ
CMPD_Vuthy
លោក ហ៊ង វុទ្ធី
នាយកផ្នែកទីផ្សារ និងដៃគូរចែកចាយ
CFO_Bala
លោក Balaji Ravi
នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
COO_Sunny
លោកស្រី ហួត សាន់នី
នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ
to-be-appointed
(កំពុងជ្រើសតាំង)
នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងអាជីវកម្ម
CAO_Gilbert
លោក Gilbert Foo
នាយកផ្នែកទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង
Back to Top