ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង

ដើមកំណើត

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល មាននូវប្រវត្តិដ៏រឹងមាំយូរអង្វែងនៅទ្វីបអាស៊ី ជាមួយវត្តមានជាង 80ឆ្នាំ នៅក្នុងតំបន់។ ក្នុងឆ្នាំ 1923 ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល បានសម្ពោធសេវាធានារ៉ាប់រងក្រៅប្រទេសនៅ កាល់គូតា ប្រទេសឥណ្ឌា។ ទីភ្នាក់ងារសេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅ ត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ 1920 បន្ទាប់មកយើងបានចាប់ផ្តើមសេវាធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ (1924) ប្រទេសសិង្ហបុរី(1931) និងហុងកុង(1964)។

ការពង្រីក

ក្នុងឆ្នាំ 1994 ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ព្រូដិនសល ប្រចាំតំបន់អាស៊ី ដែលមានការិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅ ហុងកុង បានបន្តពង្រីក ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុង ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសសិង្ហបុរី និងហុងកុង។ សព្វថ្ងៃយើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខប្រចាំតំបន់អាស៊ី ខាងផ្នែកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងជាក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងទ្រព្យធំមួយប្រចាំតំបន់ផងដែរ។

ជាមួយប្រវត្តិពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យ លើសមត្ថភាពចែកចាយតាមច្រើនរូបភាព យុទ្ធសាស្រ្តភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំង សេវា និង ផលិតផលដែលផ្តោតលើតម្រូវការអតិថិជន និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញ ព្រូដិនសល នៅតែរក្សាតំណែងគ្មានគូប្រៀបក្នុងការបន្ត លូតលាស់នៅតំបន់អាស៊ី។

thumbnail-our-history-2013

2013

ព្រូដិនសល ចាប់ផ្តើមសេវាធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិតនៅ ប្រទេសកម្ពុជា

thumbnail-our-history-2012-2

2012

ស្ថាប័នអាជីវកម្ម ព្រូដិនសល ពង្រីកវិសាលភាពនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក

thumbnail-our-history-2012-1

2012

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

Thumbnail_Our_History_2012

2012

ពាណិជុ្ជកម្មចាត់ចែងទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រដិនសល នៅអាស៊ីប្តូរឈ្មោះជា Eastspring

thumbnail-our-history-2010

2010

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល ភីអិលស៊ី ចុះឈ្មោះក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅ ហុងកុង និងសិង្ហបុរី

Thumbnail_Our_History_2009

2009

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យព្រូដិនសល Al-Wara នៅ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

Thumbnail_Our_History_2007_1

2007

បង្កើនប្រតិបត្តិការចាត់ចែងទ្រព្យក្នុងទីផ្សារ មូនិធិសមូហកម្មនៅ ទីក្រុងហុងកុង

Thumbnail_Our_History_2007

2007

សម្ពោធសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេស វៀតណាម

Thumbnail_Our_History_2006_2

2006

ចូលប្រឡូកក្នុង ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លើវិស័យធានារ៉ាប់រងបែប Takaful ស្របតាមច្បាប់ និង

thumbnail-our-history-2006-1

2006

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ ទីក្រុងឌូបៃ

Thumbnail_Our_History_2006

2006

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែង វិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅ ប្រទេសសិង្ហបុរី

Thumbnail_Our_History_2005

2005

បន្តពង្រីកសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅទីផ្សារ ប្រទេសចិន ក្រោមការសហការជាមួយ

thumbnail-our-history-2004

2004

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ ប្រទេសវៀតណាម

thumbnail-our-history-2002

2002

ចូលប្រឡូកក្នុងសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ ប្រទេសកូរ៉េ

Thumbnail_Our_History_2001_3

2001

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

Thumbnail_Our_History_2001_2

2001

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ ប្រទេសសិង្ហបុរី

Thumbnail_Our_History_2001_1

2001

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ព្រូដិនសល នៅប្រទេសជប៉ុន

Thumbnail_Our_History_2001

2001

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ព្រូដិនសល នៅ ប្រទេសកូរ៉េ

Thumbnail_Our_History_2000_3

2000

ចូលប្រឡូកនៅក្នុងសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ តៃវ៉ាន់

Thumbnail_Our_History_2000_2

2000

សហការជាមួយធនាគារ ICICI ចំពោះទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅ ប្រទេសឥណ្

Thumbnail_Our_History_2000

2000

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធានា រ៉ាប់រងអាយុជីវិតទីមួយពី ប្រទេសអង់គ្លេស

Thumbnail_Our_History_1999_4

1999

សហការជាមួយធនាគារចិនអន្តរជាតិ សម្រាប់ទីផ្សារនៃមូនិធិសមូហកម្ម ហុងកុង និងផែនការមូ

Thumbnail_Our_History_1999_3

1999

សម្ពោធសេវាកម្មចាត់ចែងទ្រព្យនៅ ប្រទេសជប៉ុន

Thumbnail_Our_History_1999_2

1999

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធានា រ៉ាប់រងអាយុជីវិតទីមួយ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ

Thumbnail_Our_History_1999

1999

ចូលប្រឡូកក្នុងទីផ្សារសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិតនៅ តៃវ៉ាន់

Thumbnail_Our_History_1998

1998

ពាណិជ្ជកម្មមូលនិធិសមូហកម្មបានបង្កើត ឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្រោមការសហការ

Thumbnail_Our_History_1996

1996

ចូលប្រឡូកក្នុងទីផ្សារសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិតនៅ ប្រទេសហ្វីលីពីន

Thumbnail_Our_History_1995_2

1995

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ព្រូដិនសល នៅ ប្រទេសថៃ

Thumbnail_Our_History_1995

1995

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ព្រូដិនសល នៅ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

Thumbnail_Our_History_1994

1994

សម្ពោធសាជីវកម្ម ព្រូដិនសល ដែលជាការិយាល័យកណ្តាលប្រចាំតំបន់ អាស៊ីនៅ

Thumbnail_Our_History_1964

1964

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង ព្រូដិនសល នៅ ទីក្រុងហុងកុង

Thumbnail_Our_History_1931

1931

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង ព្រូដិនសល នៅ ប្រទេសសឹង្ហបុរី

Thumbnail_Our_History_1924

1924

សម្ពោធសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងព្រូដិនសល នៅ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

Thumbnail_Our_History_1923

1923

ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដំបូងបំផុតនៅទីក្រុង កាលគួតា ប្រទេសឥណ្ឌា

Back to Top