2018

អ្នកមានគុណ ៖ អ៊ុក វណ្ណដេ

ការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយដើម្បីអនាគតកូនពិតជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ។សូមស្វែងយល់ ពីភាពពុះពាររបស់ឪពុកម្ដាយ លោក អ៊ុក វណ្ណដេ ទម្រាំគាត់បានជោគជ័យដូចសព្វថ្ងៃនេះ។

“ការពិតជាក់ស្តែងដែលចាំបាច់លើកមកនិយាយ៖ បច្ចេកវិទ្យាកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង​រវាងគ្នានឹងគ្នា​! ”

ប្រជាជនកម្ពុជា ជាងពាក់កណ្តាល ជឿថា ពេលវេលាដែលពួកគេចំណាយលើទូរស័ព្ទរបស់នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារ។ តើការស្តាប់គ្នា និងការយល់ពីគ្នាដោយផ្ទាល់ អាចផ្តល់ការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញប្រសើរជាងមុនដែរឬទេ?

អ្នកមានគុណ (Unsung Hero)

ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា មានមោទនភាពសូមនាំមកជូននូវ ខ្សែវីដេអូខ្លី ដែលមានចំណងជើងថា អ្នកមានគុណ (Unsung Hero)។ ខ្សែវីដេអូទាំងនេះនឹងរៀបរាប់ពីទឹកចិត្តស្រលាញ់ជានិរន្ត និងការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនៗ ក្នុងការផ្ដល់ការសិក្សាដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកគេ។

អ្នកមានគុណ (Unsung Hero)

ជោគជ័យបច្ចុប្បន្នរបស់កូនបានពីការលះបង់របស់ឪពុកម្តាយ។

2016

ការពារហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារអ្នកជាមួយ សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

ការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងទាន់ពេលវេលា

សូមទស្សនាវីដេអូស្តីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងទាន់ពេលវេលា

ការទាមទារសំណង

សូមទស្សនាវីដេអូ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីជំហ៊ានងាយៗទំាង៣ស្តីពីការទាមទារសំណង

3rd Infomercial

2nd Infomercial

1st Infomercial

Back to Top