សារព័ត៌មាន

2013

ទំនាក់ទំនងផ្នែកព័ត៌មាន

លោក វណ្ណដេត តារារដ្ឋ

លេខទូរស័ព្ទ: 012 510 590

អ៊ីមែល: [email protected]

លោក ឃឹម សម្បូណ៌រតនា

លេខទូរស័ព្ទ: 078 616 268

អ៊ីមែល: [email protected]

Back to Top