សារព័ត៌មាន

ទំនាក់ទំនងផ្នែកព័ត៌មាន

លោក វណ្ណដេត តារារដ្ឋ

លេខទូរស័ព្ទ: 012 510 590

អ៊ីមែល: dararoath.vandeth@prudential.com.kh

លោក ឃឹម សម្បូណ៌រតនា

លេខទូរស័ព្ទ: 078 616 268

អ៊ីមែល: samborothana.khim@prudential.com.kh

Back to Top