គោលការណ៍ព័ត៌មានឯកជន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីព័ត៌មានឯកជន

យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការការពាររាល់ព័ត៌មានឯកជនទាំងឡាយរបស់លោកអ្នក។

យើងប្រមូលព័ត៌មានចូលគ្នាតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។

យើងពិនិត្យ​ និងលុបចោលនូវព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងករណីមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍៖ លេខ IP​ ចំពោះឯកសារបានផ្ទេរ)។​ ខណៈពេលដែលក្នុងករណីមួយចំនួន យើងប្រើ​ប្រាស់ ព័ត៌មានទាំងនោះ ដើម្បីកែសម្រួលនូវបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើ​ប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ឬដើម្បីបង្កើតនូវ​ទិន្នន័យរួម ឬទាក់ទងទៅលោកអ្នកប្រើ​ប្រាស់តាមអ៊ីម៉ែល ឬតាមការ​ដាក់បង្ហោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន។ល។ យ៉ាងណាមិញ អ្នក​ប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសមិនទទួលនូវអ៊ីម៉ែលទាំងនោះបាន​សម្រាប់ពេលអនាគត។​​

យើងនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានជាលក្ខណៈ ​បុគ្គលរបស់លោកអ្នកឡើយ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នក ឬក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។​

Back to Top