ការប្រមូលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជម្រើសនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

  • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីជាមួយនឹង ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

  • ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេង*

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅធនាគាររបស់លោកអ្នក

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

កំណត់សម្គាល់៖ គណនីរបស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ។ ការផ្ទេរទឹកប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា អាចប្រើរយៈពេលរហូតដល់ 2ថ្ងៃ។

  • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីជាមួយ ធនាគារ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ធនាគារ

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីប្រតិបត្តិការនេះ

  • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីជាមួយធនាគារផ្សេង*

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទណែនាំផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

កំណត់សម្គាល់៖ គណនីរបស់លោកអ្នកចំាបាច់ត្រូវមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ។

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងរបស់ ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទព្រមជាមួយនឹងចំនួនសាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

ជំហានទី 1: បំពេញបែបបទបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ធនាគារ

ជំហានទី 2: បញ្ជូនបែបបទព្រមជាមួយនឹងមូលប្បទានបត្រទៅកាន់ធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ

* ចំណាំ៖ ធនាគារផ្សេងដែលលោកអ្នកអាចទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរួមមាន៖ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ធនាគារ ANZ Royal និង ធនាគារ ស្ថាបនា

Back to Top