ដៃគូសហការបញ្ចុះតម្លៃរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា

សូមបង្ហាញកាត ព្រូដិនសលកម្ពុជារបស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូ  សហការរបស់យើងខ្ញុំ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាដៃគូសហការរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា៖

ល​.រ ឈ្មោះដៃគូសហការ និមិត្តសញ្ញា ការផ្តល់ជូនពិសេស
1 Harrods International Academy /></td>
<td style=បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សា រហូតបញ្ចប់កម្មវិធីដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀន (សម្រាប់សិស្សថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ)
2  Raffles Montessori International School of Phnom Penh   /></td>
<td style=បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សា រហូតបញ្ចប់កម្មវិធីដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀន (សម្រាប់សិស្សថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ)
3  Asean Bridge International School   /></td>
<td> 
<ul>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នា្កក់មត្តេយ្យ (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់)</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 35% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោង (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់)</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាទូទៅភាសាខ្មែរ (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=4 Australia Pacific International School    /></td>
<td> 
<ul>
<li>ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីសិក្សា (សម្រាប់សិស្សថ្មី​ និងសិស្សចាស់)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=5  H&K International School   /></td>
<td> 
<ul>
<li>ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សា(សម្រាប់សិស្សថ្មី)</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=6 Bamboo International School    /></td>
<td> ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន</td>
</tr>
<tr>
<td style=7 Global Art School    /></td>
<td> 
<ul>
<li>ឥតគិតថ្លៃលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន ​(​20$)</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សា</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=8  Genius International School /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សា</td>
</tr>
<tr>
<td style=9  USA International School   /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សានៅសាខាភ្នំពេញ បាត់ដំបង និងសៀមរាប</td>
</tr>
<tr>
<td style=10  ELT Elementary and Secondary School /> </td>
<td> 
<ul>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 100% លើថ្លៃរដ្ធបាលសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅ</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃសម្ភាៈសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=11 Northbridge International School Cambodia    /></td>
<td> ឥតគិតថ្លៃលើការចុះឈ្មោះចូលរៀនដែលមានតម្លៃស្មើនឹង$2,750</td>
</tr>
<tr>
<td style=12  Singapore International School (SIS) /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10%​លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះលើកដំបូងរបស់សិស្សថ្មី​ (ថ្នាក់អង់គ្លេស ខ្មែរ និងមត្តេយ្យ)</td>
</tr>
<tr>
<td style=13 The CamElite School  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមត្តេយ្យអន្តរជាតិ៖
 • បញ្ចុះតម្លៃ 25% សម្រាប់វគ្គ​ 3​ខែ​(​លើថ្លៃសិក្សា)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់វគ្គ​ 6ខែ-1ឆ្នាំ (លើថ្លៃសិក្សា)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​​ លើកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស - ចិន
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើកម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរ​​ ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12​
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​ កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមនុស្សពេញវ័យ (ថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង)
 • 14 

  Paññāsāstra International School and University of Cambodia (PUC) -

   Battambang Campus 
    /></td>
<td> 
<ul style=
 • សាលាបញ្ញាសាស្រ្តអន្តរជាតិ-បាត់ដំបង៖ បញ្ចុះតម្លៃ30%លើថ្លៃសាលាជារៀងរាល់ឆ្នាំ(សិស្សថ្មី និងសិស្សចាស់)។ ថ្លៃសិក្សាត្រូវតែបង់ជាឆមាស ឬឆ្នាំ (សិស្សដែលធ្លាក់ ឬ ព្យួរការសិក្សា មិនអាចបន្តទទួលការបញ្ចុះតម្លៃទេ)។
 • សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត -បាត់ដំបង៖ បញ្ចុះតម្លៃ30%លើថ្លៃសាលាជារៀងរាល់ឆ្នាំ(សិស្សថ្មី និងសិស្សចាស់) (សិស្សដែលធ្នាក់ ឬ ព្យួរការសិក្សា មិនអាចបន្តទទួលការបញ្ចុះតម្លៃទេ)។
 • 15  Bluebird British International Preschool    /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆ្នាំ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំឆមាស
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការបង់ប្រចាំខែ
 • 16  Peace Book Center  /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% (លើកលែងម៉ាស៊ីន ក្រដាសថតចំលង Cartridge & Tone<br />ប៊ិចប្រណិត និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច)</td>
</tr>
<tr>
<td style=17  Lock & Lock    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10%​​លើការ​ទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=18  Ice Park    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=19  Kids City  /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=20  Kids Park  /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=21  Toy&Me  /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើរបស់ក្មេងលេងនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់  ថយស៍&មី</td>
</tr>
<tr>
<td style=22  Kane Mochi Ice-cream    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=23  Sourkea Restaurant  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើអាហារកម៉្មង់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការប្រជុំ និងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗ
 • 24  Ken Suki Soup    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=25  Vini Garden  /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់មនុស្សម្នាក់</td>
</tr>
<tr>
<td style=26  Downtown Restaurant    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើគ្រប់មុខម្ហូប</td>
</tr>
<tr>
<td style=27  Spring Palace Resort Hotel  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការស្នាក់នៅ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈនៅភោជនីយដ្ឋាន Spring Restaurant
 • 28  Green Palace Hotel  /> </td>
<td> 
<p>+ ភ្នំពេញ</p>
<ul>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 20%លើតម្លៃបន្ទប់</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 15%លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ</li>
<li>បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការម៉ាស្សា និងការបោកអ៊ុត</li>
</ul>
<p>+ ខេត្តព្រះវិហារ</p>
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20%លើតម្លៃបន្ទប់
 • 29  Borei Angkor Resort & Spa  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15%លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • 30  Lotus Blanc Hotel & Resort    /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15%លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • 31   Raksmey Pich Hotel /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 20%លើការស្នាក់នៅ និងអាហារ</td>
</tr>
<tr>
<td style=32   Khema   /></td>
<td> 
<p>បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើ៖</p>
<ul style=
 • Medical Lab and Imaging Services (Blood Tests, urine tests, stool tests, x-ray, ultrasound, CT scan, and mammogram).
 • Room Rates (if hospitalization is needed)
 • Medications (prescribed drugs)
 • 33   Roomchang Dental Hospital   /></td>
<td> 
<ul style=
 • ប្រឹក្សាទូទៅ និងពិនិត្យសុខភាពឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានការអប់រំសុខភាពមាត់ធ្មេញឥតគិតថ្លៃ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើសេវាដូចជា៖
  • ការសម្អាត និងខាត់ធ្មេញ
  • កាំរស្មី X
  • ការប៉ះធ្មេញ
  • ការធ្វើធ្មេញឲ្យស
  • Root Canal treatment
  • Periodontic Dentistry
  • SedationSnoring & sleep apnea
 • 34   Elegance Dental Clinic   /></td>
<td> 
<ul style=
 • ឥតគិតថ្លៃលើការប្រឹក្សា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​លើ Scaling
 • បញ្ចុះតម្លៃពី10%​ទៅ15%លើសេវាព្យាបាលផ្សេងៗ
 • 35   Royal PP Hospital   /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 25% (លើកលែងថ្លៃវេជ្ជបណ្ឌិត)
 • 36   Ucare Pharma Pharmacy & Beauty Store /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=37   EZECOM Internet /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% រាល់ការចុះឈ្មោះថ្មី</td>
</tr>
<tr>
<td style=38   Digi Internet /> </td>
<td> ទទួលបានល្បឿនបន្ថែមលើគម្រោងដែលមានស្រាប់ពី 512Kbps ទៅ  1Mbps</td>
</tr>
<tr>
<td style=39   International Youth Sport Club /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទិញបណ្ណទំនិញ កាតសមាជិក និងសមាជិកVIP</td>
</tr>
<tr>
<td style=40  Raffles Hotel Le Royal    /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% នៅភោជនីយដ្ឋាន Le Royal
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% នៅហាង Café Monivong
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការព្យាបាល និងម៉ាស្សានៅ Raffles Spa
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់គ្រប់ប្រភេទ រាប់បញ្ចូលអាហារពេលព្រឹក និង  ប្រម៉ូសិនក្នុងកម្មវីធីពិសេសៗ
 • 41  Sokhalay Angkor Resort & Spa  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើតម្លៃបន្ទប់សម្រាប់កាត Silver
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់សម្រាប់កាត Gold
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើតម្លៃបន្ទប់សម្រាប់កាត Platinum
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើតម្លៃអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាន
 • រីករាយជាមួយការម៉ាស្សាប្រអប់ដៃ ជើង ខ្លួន ម៉ាស្សាប្រេង សម្រាប់មនុស្សម្នាក់តម្លៃត្រឹមតែ $15 ក្នុងមួយម៉ោង
 • រីករាយជាមួយការពិសារប៊ូហ្វេប៊ីប៊ីឃ្យូ តម្លៃ $15​ សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ រួមបញ្ចូលភេសជ្ជៈមួយកែវ
 • រីករាយជាមួយការថតរូបខាងក្រៅ (outdoor photo shooting) តម្លៃត្រឹមតែ $250​ ក្នុងមួយកម្មវិធី
 • 42  Angkor Hotel    /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់ដោយរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹក នៅភោជនីយដ្ឋាន Lotus
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20%លើការម៉ាស្សា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • ផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនូវ៖
  • ភេសជ្ជៈ និងកន្សែងត្រជាក់ ចំពោះការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់
  • ទឹក ​​​តែ និងកាហ្វេ នៅក្នុងបន្ទប់
  • WIFI និង​ Internet
  • ​​ការហែលទឹក ស្ទីម សូណា និងហាត់ប្រាណពន្យាម៉ោងចេញ(check out)រហូតដល់ម៉ោង 4:00 (ប្រសិនបើទំនេរ)
 • 43  Angkor Paradise Hotel  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើតម្លៃបន្ទប់ដោយរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹកនៅភោជនីយដ្ធាន Palm
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការម៉ាស្សា
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • ផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនូវ៖
  • ភេសជ្ជៈ និងកន្សែងត្រជាក់ ចំពោះការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់
  • ទឹក ​​​តែ និងកាហ្វេ នៅក្នុងបន្ទប់
  • WIFI និង​ Internet
  • ​​ការហែលទឹក ស្ទីម សូណា និងហាត់ប្រាណពន្យាម៉ោងចេញ(check out) រហូតដល់ម៉ោង 4:00 (ប្រសិនបើទំនេរ)
 • 44   Hotel Somadevi Angkor Resort & Spa /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30% លើតម្លៃបន្ទប់គ្រប់ប្រភេទ ដោយរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹក ការហែលទឹក និងហាត់ប្រាណឥតគិតថ្លៃ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការម៉ាស្សា​​នៅ Banyon Spa
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់ F&B outlet
 • 45   Larose Boutique Hotel & Spa /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% នៅ ឡារ៉ូស ស៉្បា​ (La Rose Spa)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅភោជនីយដ្ធាន ឡារ៉ូស ​ (សម្រាប់តែអាហារ)
 • 46  Ratanak Sambath Hotel  /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​ លើស្ទីម សូណា Jacuzzi និងឥតគិតថ្លៃលើការហាត់ប្រាណ និងហែលទឺក
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20%​លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%​លើតម្លៃបន្ទប់
 • 47   KM Hotel & Spa   /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%​ លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5%​លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5%​លើស្ប៉ា​ (សម្រាប់តែអាហារ និងការម៉ាស្សាខ្លួនប៉ុណ្ណោះ)
 • 48   Glorious Hotel & Spa /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 35%​លើតម្លៃបន្ទប់
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%​លើ a la carte menu នៅភោជនីយដ្ឋាន Sambor
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10%លើការហែលទឹក ការហាត់ប្រាណ ស្ទីម និងសូណា
 • 49   Cambodian Country Club   /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើគម្រោងសមាជិកប្រចាំឆ្នាំ (លក្ខណៈបុគ្គល ឬគ្រួសារ)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើតម្លៃបន្ទប់ធម្មតានៅសណ្ឋាគារ​ The CCC Hotel (សម្រាប់កាត Platinum)
 • 50   Champei Spa & Salon /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=51   Laurel Fashion Shop /> </td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់កាត Platinum
 • បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់កាត Gold និង Silver
 • 52   Monument Book Shop   /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% ​​លើសៀវភៅ និងរបស់ក្មេងលេង​​​​​ (​លើកលែងម៉ាកមួយចំនួន កាសែត និងទស្សនាវដ្តី)</td>
</tr>
<tr>
<td style=53  Soundskool Music Schools & Instrument    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការរៀនភ្លេងគ្រប់វគ្គ និង​សៀវភៅភ្លេង</td>
</tr>
<tr>
<td style=54  The Coffee Bean & Tea Leaf  /> </td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=55  Costa Coffee    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់សរុប</td>
</tr>
<tr>
<td style=56   Van's Restaurant   /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់អាហារតែប៉ុណ្ណោះ</td>
</tr>
<tr>
<td style=57  Pacific Phnom Penh Hospital    /></td>
<td> បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% លើការទូទាត់សរុប </td>
</tr>
<tr>
<td style=58  International Dental Clinic    /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​លើការធ្វើធ្មេញឲ្យស (Laser)
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30%​លើ Scaling
 • បញ្ចុះតម្លៃ 25%​លើការប៉ះធ្មេញ
 • 59   Sun International Clinic   /></td>
<td> 
<ul style=
 • បញ្ចុះតម្លៃ 50%​លើការពិនិត្យសុខភាព
 • បញ្ចុះតម្លៃ 30%​លើការប្រឹក្សាសុខភាព
 • បញ្ចុះតម្លៃ 20%​លើការចាក់វ៉ាក់សាំង
 • បញ្ចុះតម្លៃ 5%​លើការជ្រើសរើសសេវាផ្សេងៗ (ការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងភាពចាស់)
 • 60   RMA Cambodia   /></td>
<td> បញ្ចុះបម្លៃ 10% លើគ្រឿងបន្លាស់ និងសេវាថែទាំ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style= 

  សម្រាប់តារាងដៃគូសហការបញ្ចុះតម្លៃខាងលើ លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកបានដោយ ចុចទីនេះ

  ក្រុមហ៊ុន​ ព្រូដិនសលកម្ពុជា សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការ លុប​ កែប្រែ ឬបន្ថែម ដៃគូរបស់ខ្លួនដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

  Back to Top