2018

ក្តីស្រឡាញ់មិនសាបសូន្យ

អ្នកម្តាយគ្រប់រូបជំនះឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងជីវិត ដើម្បីផ្តល់នូវទ្រព្យដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់កូន ​ គឺ“ការអប់រំ” ។

Back to Top