• សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិតជួយលោក អ្នកការពារប្រាក់បម្រុងការសិក្សាពេល អនាគតរបស់កូនៗ
  • ចុះប្រសិនបើការធានារ៉ាប់រងថ្មីមួយដែល ផ្តល់ការការពារដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ របស់អ្នក ហើយថែមទាំងផ្តល់នូវប្រាក់ ដែលបានបង់ទាំងអស់ត្រឡប់ទៅវិញ ទៀតនោះ?
  • PRUelite គឺជាកម្មវិធីនៃផលិតផលសេវា ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលបានបង្កើត ឡើងជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជន។
  • easylife បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមាន ភាពងាយស្រួល និងតំលៃសមរម្យ។